KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

flower-decor-2

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Zemzem Turizm LTD ve Zemzem Turizm A.Ş. (birlikte “Zemzem Grup Şirketleri” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

İşleme Amacı

Zemzem Grup Şirketleri tarafından Kişisel verileriniz, Hizmet sunulabilmesini amacıyla, hizmetimizin satışı, hizmet devamlılığının sağlanması, satış sonrası müşteri memnuniyetinin yerine getirilmesi, hizmet operasyonları süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Zemzem Grup Şirketleri içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Zemzem Grup Şirketleri tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz kurumların, kişilerin ve Zemzem Grup Şirketleri’nin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, Zemzem Grup Şirketleri tarafından düzenlenen organizasyonların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar dâhilinde Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca, iş ortaklarına, alt işverenlere, tedarikçilere, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı yurt içinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, hukuk bürolarına, sosyal medya mecralarına, yurtiçinde bulunan grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Zemzem Grup Şirketleri tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Zemzem Grup Şirketleri, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Zemzem Grup Şirketleri, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Zemzem Grup Şirketleri,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını
 • Sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Zemzem Grup Şirketleri elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

  Kanun Kapsamındaki Haklarınız

 • Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 • Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Göksu Mah. 6857 Sok. No:2/2 Kepez / ANTALYA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya Kayıt Formu’na kayıt olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden zemzemturizm@hs01.kep.tr / zemzemtasimacilik@hs01.kep.tr veya info@zemzemgrup.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

  Veri Sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları, Kanun’un Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.


  Sosyal Medya Hesaplarımız
  ZEMZEM GRUP
  Adres
  Göksu, 6857 Sk No:2, 07260
  Kepez/Antalya

  0242 339 96 16

  info@zemzemgrup.com
  Hizmet Saatlerimiz

  Pazartesi - Cumartesi

  08:30 - 18:30